Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES STRONY INTERNETOWEJ
WWW.PK-RSP.PL

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Niniejsza polityka prywatności strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym https://www.pk-rsp.pl (dalej jako: „Strona” lub „Serwis Internetowy”) ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla użytkowników Strony. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez administratora Strony, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

 

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony jest spółka Połomski & Kłobuchowski Radcowska Spółka Partnerska z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Kwiatowa 3/10, 61-881 Poznań, NIP 7831690761, REGON 302180675, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000428659, adres poczty elektronicznej: rodo@pk-rsp.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 61 224 12 44 (opłata zgodna z taryfą operatora) (dalej jako: „P&K”, „Właściciel” lub „Administrator”).

 

Dane osobowe na Stronie przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Korzystanie ze Strony jest dobrowolne. Korzystanie ze Strony nie wymaga podawania przez użytkowników swoich danych osobowych, za wyjątkiem chęci skorzystania z formularza kontaktowego dostępnego na stronie – w takim wypadku konieczne jest podanie swoich danych kontaktowych (wymóg umowny) w zakresie określonym w regulaminie korzystania ze strony (imię, nazwisko, adres email), a brak ich podania uniemożliwia wysłanie formularza kontaktowego.

 

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: 1 przetwarzane zgodnie z prawem; 2 zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; 3 merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; 4 przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania; 5 przetwarzane  w  sposób  zapewniający  odpowiednie  bezpieczeństwo  danych  osobowych,  w  tym  ochronę  przed niedozwolonym  lub  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniem  oraz  przypadkową  utratą,  zniszczeniem  lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 

Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 

 

DANE KONTAKTOWE

 

Dane kontaktowe Administratora:

Połomski & Kłobuchowski Radcowska Spółka Partnerska

ul. Kwiatowa 3/10, 61-881 Poznań

e-mail: rodo@pk-rsp.pl,

telefon: +48 61 224 12 44

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych wyznaczonego przez Administratora:

Arnold Paszta

adres do korespondencji: ul. Kwiatowa 3/10, 61-881 Poznań

e-mail: iod@pk-rsp.pl

 

 

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

 

Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: 1 osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; 2 przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 3 przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub 4 przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych użytkowników Strony przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych przez Administratora.

 

 

CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH NA STRONIE

 

Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego użytkownika na Stronie. Administrator może przetwarzać dane osobowe na Stronie w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

1. Cel przetwarzania danych: Wykorzystanie przesłanych dokumentów rekrutacyjnych w aktualnym procesie rekrutacyjnym lub w aktualnym i przyszłych procesach rekrutacyjnych.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych:
– artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda na przetwarzanie danych);
– artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

3. Okres przechowywania danych:
– przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla których dane te zostały zebrane lub jeśli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, w szczególności okres realizacji umowy i okres przedawnienia roszczeń;
– przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata.

4. Maksymalny zakres przetwarzania danych: mię i nazwisko, adres email, numer telefonu, dane zawarte w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych.

 

 

ODBIORCY DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM

 

Dla prawidłowego funkcjonowania Strony konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. firma hostingowa). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

 

Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim wypadku przekazanie takie jest realizowane wyłącznie w stosunku do dalszego podmiotu przetwarzający, który uczestniczy w programie Privacy Shield.

 

Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy je posiada i gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych oraz tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

 

Dane osobowe użytkowników Serwisu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Strony i świadczonych za jej pośrednictwem usług (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Strony, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu). Administrator udostępnia zebrane dane osobowe użytkownika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

 

 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 

1.    Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

 

2.    Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO) ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

3.    Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

4.    Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

5.    Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora lub inspektora ochrony danych Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na Stronie.

 

 

PLIKI COOKIES NA STRONIE

 

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Stronę (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający naszą Stronę). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze Strony w następujących celach: 1 realizacji podstawowych funkcjonalności Serwisu takich jak utrzymywania sesji, przechowywanie dynamicznych danych, np. statystyk, podsumowań; 2 dostosowywania zawartości Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących języka).

 

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Strony.

 

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Stronę i jej Administratora – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

 

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Strona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zaleca, by po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Strony Administratora.