Klauzula informacyjna RODO

Mając na uwadze, że Kancelaria z wyjątkową skrupulatnością podchodzi do zagadnień związanych z zachowaniem poufności oraz ochroną danych osobowych, poniżej przedstawiamy zasady przetwarzania Twoich danych osobowych przekazanych Kancelarii.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych (dalej także jako „Administrator”) osobowych jest spółka Połomski Kłobuchowski Radcowska Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Kwiatowa 3/10 (61-881 Poznań) NIP 7831690761, REGON 302180675, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0001077639.

Z Administratorem możesz skontaktować się w następujący sposób:

 • pisemnie na adres: ul. Kwiatowa 3/10, 61-881 Poznań;
 • mailowo na adres: rodo@pk-rsp.pl;
 • telefonicznie: +48 61 224 12 44.

2. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych – Pana Arnolda Paszta. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • pisemnie na adres: ul. Kwiatowa 3/10, 61-881 Poznań;
 • mailowo na adres: iod@pkrsp.pl;
 • telefonicznie: +48 61 224 12 44.

3. Podstawa i cel przetwarzania danych osobowych

Jeżeli łączy Cię z Administratorem relacja biznesowa, podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes albo wykonanie zawartej z Tobą umowy lub podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym zakresie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dn. 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”) albo art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Zwracamy uwagę, że prawnie uzasadniony interes obejmuje także pojęcie marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez Administratora lub strony trzecie.

W przypadku braku powiązań biznesowych pomiędzy Tobą a Administratorem Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie Twojej dobrowolnej zgody. W takim wypadku podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, Administrator ma prawo przetwarzać Twoje dane osobowe dla celów marketingowych także po zakończeniu obowiązywania umowy między Tobą a Administratorem. Administrator nie będzie przetwarzał Twoich danych osobowych, jeżeli cofniesz uprzednio wyrażoną zgodę. Przetwarzanie dokonane przed cofnięciem zgody jest dalej zgodne z prawem.

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Przekazanie Twoich danych do Administratora jest dobrowolne. Pamiętaj jednak, że w zależności od sytuacji, brak ich przekazania uniemożliwi kontakt z Tobą bądź przesyłanie Ci treści marketingowych.

4. Odbiorcy danych

Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług zaopatrujący Kancelarię w rozwiązania techniczne i informatyczne umożliwiające prowadzenie działalności gospodarczej.

Tacy odbiorcy danych będą je przetwarzać wyłącznie na podstawie umowy zawartej z Kancelarią jako administratorem danych i zgodnie z naszymi poleceniami. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy je posiada i gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych oraz tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

Jeżeli obowiązek taki będzie wynikał z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w koniecznym zakresie Twoje dane będą mogły zostać przekazane także innym osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym.

5. Twoje prawa

Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Ci prawo do:

a) dostępu do danych osobowych, w dowolnym czasie;

b) sprostowania i uzupełnienia danych, które są nieprawidłowe bądź niekompletne;

c) usunięcia danych osobowych, gdy:

  • nie są one już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;
  • ustanie podstawa prawna do ich przetwarzania;
  • wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych, o którym mowa poniżej i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania tych danych;
  • są one przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • muszą one zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim;

Musimy jednak wyraźnie wskazać, że nie będziemy mogli usunąć Twoich danych osobowych w zakresie w jakim ich przetwarzanie będzie niezbędne do:

  • korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
  • wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego;
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

d) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach, gdy:

  • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania, o którym mowa poniżej – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec Twoich podstaw sprzeciwu;

e) sprzeciwu związanego z przetwarzaniem danych. Pamiętaj, że Administrator może nie uwzględnić sprzeciwu, jeśli wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

f) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

g) przeniesienia danych. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany – masz prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyłeś przed lub w trakcie współpracy z Administratorem. Masz także prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.

h) złożenia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Dane szczególnie chronione (dane wrażliwe)

Administrator nie będzie przetwarzał Twoich danych szczególnie chronionych, np. danych o stanie zdrowia, jeżeli nie wyrazisz na to dodatkowej zgody.

7. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) lub organizacji międzynarodowej. W takim wypadku przekazanie takie jest realizowane wyłącznie gdy Administrator i podmiot przetwarzający spełnią warunki określone w rozdziale V RODO. Warunki te zostaną spełnione w następujących sytuacjach:

 • w sytuacji wydania przez Komisję Europejską decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony określonej w art. 45 ust. 3 RODO zapewnionej przez dane państwo trzecie, terytorium lub określony sektor lub określone sektory w tym państwie trzecim lub przez daną organizację międzynarodową (dalej również jako „Decyzja”) i gdy transfer danych mieści się w zakresie Decyzji (lista Decyzji znajduje się na następującej stronie internetowej: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_pl);
 • w razie braku Decyzji lub gdy transfer danych nie mieści się w zakresie Decyzji – w sytuacji zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń określonych w art. 46 RODO (dalej również jako „Zabezpieczenia”), w tym m.in. za pomocą standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 RODO („Standardowe Klauzule Umowne”), pod warunkiem że spełnione są warunki stosowania Standardowych Klauzul Umownych;
 • w razie braku Decyzji lub braku możliwości zapewnienia Zabezpieczeń – w szczególnych sytuacjach i po spełnieniu odpowiednich przesłanek opisanych w art. 49 RODO.

W szczególności Administrator korzysta z nowoczesnych rozwiązań technologicznych i część jego dostawców posiada serwery zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych. Przy czym obecnie Komisja Europejska nie zatwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony takiego transferu poprzez wydanie Decyzji. Prawo amerykańskie nie gwarantuje bowiem tak wysokiego stopnia ochrony Twoich danych osobowych, jak regulacje unijne. Transfer danych na serwery zlokalizowane w USA może spowodować wzrost ryzyka, że nie będziesz mógł wykonywać prawa do ochrony danych osobowych, np. celem powstrzymania ich niezgodnego z prawem wykorzystania lub ujawnienia. Prawo amerykańskie nie przewiduje dla osób fizycznych żadnej drogi prawnej, w celu uzyskania dostępu do dotyczących ich danych osobowych lub sprostowania czy usunięcia takich danych. W USA nie zostały również wdrożone niezbędne ograniczenia i zabezpieczenia przed ingerencją do danych przez organy amerykańskich służb wywiadowczych. Dlatego też stopień ochrony danych w USA nie jest równoważny prawu unijnemu.

Wobec powyższego w sytuacji przekazywania Twoich danych do Stanów Zjednoczonych zapewnione pozostaną odpowiednie Zabezpieczenia – w szczególności przekazywanie będzie odbywało się na podstawie umowy z podmiotem odbierającym dane zawierającej Standardowe Klauzule Umowne. Jeżeli jednak nie będzie możliwe zastosowanie Standardowych Klauzul Umownych lub zapewnienie innych Zabezpieczeń, transfer Twoich danych osobowych na serwery zlokalizowane w USA będzie mógł się odbyć wyłącznie na podstawie Twojej zgody lub po spełnieniu innej z przesłanek zawartych w art. 49 RODO.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat ewentualnego przekazywania Twoich danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej i podstaw oraz spełnienia warunków takiego przekazywania, skontaktuj się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe znajdują się w pkt. 1 i 2 niniejszej klauzuli informacyjnej).

8. Okres przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla których dane te zostały zebrane lub jeśli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, w szczególności przez okres realizacji umowy i okres przedawnienia roszczeń.