Postępowanie przed Państwową Inspekcją Pracy

10.06.2016

line
Zakończyliśmy postępowanie przed Państwową Inspekcją Pracy, które zostało zainicjonowane w związku z przeprowadzoną kontrolą w zakładzie pracy naszego klienta. 

Zapewnione przez nas wsparcie miało charakter kompleksowy, ponieważ świadczyliśmy pomoc prawną zarówno na etapie samej kontroli, jak i w trakcie późniejszej ścieżki formalnej, reprezentując Klienta w toku postępowania odwoławczego od decyzji wydanych przez Inspektora PIP.
Zapraszamy do lektury artykułu „Kontrola PIP” w dziale „Praktyka”.
Rozwiń Zwiń separator

Zmiany w strukturze grupy kapitałowej

31.05.2016

line

Zakończyliśmy obsługę istotnej i skomplikowanej transakcji związanej ze zmianami właścicielskim w prężnie działającej grupie kapitałowej, będącej wieloletnim Klientem Kancelarii. 


Zapraszamy do lektury artykułu "Zmiany w strukturze grupy kapitałowej" w dziale "Praktyka".
Rozwiń Zwiń separator

Adwokat Waldemar Zapadka...

18.05.2016

line
... dołączył do grona współpracowników kancelarii.

Cieszymy się mogąc służyć naszym Klientom wsparciem także w dziedzie prawa karnego.
Biogram mecenasa Zapadki jest dostępny w dziale "Kim Jesteśmy" / "Zespół".

Rozwiń Zwiń separator

Odszkodowanie za nienależytą obsługę księgowo-rachunkową

5.05.2016

line
Zakończyliśmy interesujące postępowanie sądowe, w którym Klient Kancelarii dochodził zapłaty odszkodowania za szkodę powstałą wskutek nienależytego prowadzenia ksiąg rachunkowych przez renomowane biuro księgowe o zasięgu ogólnokrajowym.


Zapraszamy do lektury artykułu „Nierzetelny księgowy” w dziale "Praktyka".

Rozwiń Zwiń separator

Natychmiastowe wypowiedzenie umowy agencyjnej i spór z agentem

25.04.2016

line

Zakończyliśmy z sukcesem postępowanie sądowe związane ze sporem na tle realizacji i przedwczesnego zakończenia umowy agencyjnej.

Zapraszamy do lektury artykułu „Natychmiastowe wypowiedzenie i spór z agentem” w dziale „Praktyka”.
Rozwiń Zwiń separator

Ugoda w sporze dotyczącym zwrotu kaucji gwarancyjnej

31.03.2016

line

Zakończyliśmy istotne postępowanie sądowe dotyczące zwrotu tzw. kaucji gwarancyjnej, zatrzymanej przez generalnego wykonawcę tytułem naprawienia wad i usterek powstałych w robotach budowlanych realizowanych przez naszego Klienta.

Zapraszamy do lektury artykułu „Bezpodstawne zatrzymanie kaucji gwarancyjnej”  w dziale „Praktyka”.
Rozwiń Zwiń separator

Dofinansowanie unijne / uwzględnienie skargi na czynności komornika

1.02.2016

line

Zakończyliśmy z sukcesem interesujące, wpadkowe postępowanie skargowe, wszczęte w toku postępowania egzekucyjnego.

Art. 831 KPC zawiera szereg wyłączeń z egzekucji; nie podelgają egzekucji m.in. środki przeznaczone na dofinansowanie rozmaitych projektów unijnych.

Dochodząc wierzytelności jednego z naszych Klientów, skierowaliśmy egzekucję do środków pochodzących od jednej z instytucji zarządzających, a przeznaczonych na realizację projektu (zakup urządzeń od naszego Klienta).

W omawianej sprawie, komornik odmówił zajęcia, powołując się na art. 831 § 1 pkt 2a KPC, zgodnie z którym: „Nie podlegają egzekucji środki pochodzące z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646), chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z realizacją projektu, na który środki te były przeznaczone.”

W ocenie prawników Kancelarii Komornik nieprawidłowo uznał, że wierzytelność Dłużnika kwalifikuje się do ochrony przewidzianej w pierwszej części przywołąnego przepisu, nie uwzględniając istotnego wyłączenia, tj. faktu, iż szczególnej ochronie nie podlegają „wierzytelności egzekwowane w związku z realizacją projektu, na który środki te były przewidziane.

Kancelaria przygotowała stosowną skargę na czynności komornika, w której głowny ciężar położono na wykazanie, iż egezkwowana wierzytelność powstała w zwiazaku z realizacją projektu (Klient Kancelarii nie dostał zapłaty za urządzenia, na które jego kontrahent orzymał dofinansowanie od instytucji zarządzajacej projektem).

Sąd, po przeanalizowaniu sprawy, przychylił się do stanowiska prezentwoanego przez prawników Kancelarii.

Rozwiń Zwiń separator

Wielkpolska Sieć Szerokopasmowa - zakończenie zlecenia dla Województwa Wielkopolskiego

4.01.2016

line

Zakończyliśmy realizację prestiżowego zlecenia dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

W ramach blisko dwuletniej umowy realizowaliśmy obsługę prawną w zakresie ustanowienia na rzecz Województwa Wielkopolskiego zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie Projektu pn. „Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej", realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (http://www.szerokopasmowawielkopolska.pl/).

Zakres czynności kancelarii obejmował przygotowanie i przedstawienie rozwiązań prawnych związanych z zabezpieczeniem interesów Województwa Wielkopolskiego, wydawanie opinii prawnych, przedstawianie wypracowanych rozwiązań podczas posiedzeń Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz przygotowywanie niezbędnych dokumentów , a także udział we wdrażaniu przyjętych rozwiązań.

W ramach podejmowanych czynności zmagaliśmy z szeregiem zagadnień natury korporacyjnej oraz praktyczną stroną zabezpieczenia realizacji zobowiązań umownych - w warunkach realizacji trudnej, priorytetowej inwesytcji o wartości kilkuset milonów złotych, współfinansowanej ze środków Unii Europojskiej.

wss_inf_o_zleceniu

Rozwiń Zwiń separator

Zaniechanie realizacji umowy przez zamawiającego

22.12.2015

line
Zakończyliśmy pracę przy ciekawym zleceniu dotyczącym roszczeń wykonawcy w sytuacji rezygnacji zamawiającego z dzieła w postaci dokumentacji projektowej.

Zapraszamy do lektury artykułu "Zaniechanie realizacji dzieła" w dziale "
Praktyka".
Rozwiń Zwiń separator

ETE i skuteczna egzekucja zagraniczna

16.11.2015

line

Zakończyliśmy z sukcesem ciekawą sprawę dotyczącą przymusowego dochodzenia należności od niemieckiego kontrahenta naszego Klienta.

Sprawa obejmowała zarówno postępowanie sądowe jak i egzekucyjne przeciwko dłużnikowi niemieckiemu, posiadającemu siedzibę oraz majątek poza granicami Polski – przy praktycznym wykorzystaniu Zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego.

Zapraszamy do lektury artykułu „Zagraniczna windykacja” w dziale "Praktyka".

Rozwiń Zwiń separator

Wykonanie zastępcze - naprawa na koszt dłużnika

27.10.2015

line
Zakończyliśmy istotne postępowanie sądowe, którego przedmiotem były roszczenia wykonawcy względem podwykonawcy odmawiającego wykonania napraw.

Spór dotyczył przyczyn powstania wad w inwestycji budowlanej, przy czym podwykonawca odmawiał wykonania napraw, mnożąc wątpliwości co do przyczyn powstania wad oraz zakresu swojej odpowidzialności. Klient kancelarii, będąc związanym umową z inwestorem, był zmuszony dokonać napraw samodzielnie, a następnie dochodzić zwrotu kosztów tzw. wykonania zastępczego od podwykonawcy.
W toku procesu wykazaliśmy odpowiedzialność podwykonawcy za stwierdzone wady oraz uprawnienie wykonawcy do usunięcia wad na koszt i ryzyko podwykonawcy. Klient Kancelarii uzyskał wyrok zasądzający wszystkie kwoty dochdzone od podwykonawcy.
Rozwiń Zwiń separator

Rażąco niska cena, utajenie oferty - postępowanie przed KIO

30.09.2015

line
Zakończyliśmy istotne postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą, w której rozstrząsane były kwestie związane ze złożeniem oferty zawierającej rażąco niską cenę oraz nieuzasadnione utajnienie części oferty

W stosunku do oferty klienta Kancelarii z branży projektowej złożono odwołanie, w którym zarzucono tej ofercie rażąco niską cenę, błędne utajnienie części oferty oraz nieprawidłowe skorzystanie z zasobów podmiotów trzecich.  W wyniku postępowania odwoławczego KIO trafnie uznała, iż oferta klienta Kancelarii jest jak najbardziej prawidłowa, tj. nie zawiera rażąco niskiej ceny, a utajnienie części oferty oraz skorzystanie z zasobów podmiotu trzeciego zostało dokonane prawidłowo.
Rozwiń Zwiń separator

P&K @ Poznań Bike Challange 2015

14.09.2015

line

Nie samą pracą człowiek żyje. Czasem jeździ też na rowerze. 

Mec. Damian Kłobuchowski i mec. Łukasz Połomski startowali w Solid Logistics ŠKODA Poznań Bike Challenge 2015.
Mec. Damian Kłobuchowski na dystansie 50 km wykręcił czas 1 h 37 min 09 s, a mec. Łukasz Połomski na dystansie 120 km wykręcił czas 3 h 43 min 49 s.

pbk

Rozwiń Zwiń separator

Nieprawdziwe informacje w ofercie - postępowanie przed KIO

17.08.2015

line
Zakończyliśmy istotne postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą, którego przedmiotem był spór o podstawy wykluczenia z przetargu z uwagi na podanie nieprawdziwych informacji.

Klient Kancelarii z branży informatycznej został wykluczony z udziału w zamówieniu publicznym, z uwagi na rzekome zawarcie w ofercie nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik postępowania.
W wyniku złożonego przez Kancelarię odwołania KIO potwierdziło, iż wykluczenie danego wykonawcy z postępowania zostało dokonane przez zamawiającego z naruszeniem przepisów PZP.
Rozwiń Zwiń separator

Aport przedsiębiorstwa do spółki

29.04.2015

line
Zakończyliśmy obsługę istotnej transkacji związanej z wniesieniem dużego przedsiębiorstwa produkcyjnego do spółki jawnej, która akurat w tym wypadku okazała się optymalnym wyborem z podatkowego punktu widzenia.

Zapraszamy do lektury artykułu "Aport przedsiębiorstwa do spółki jawnej" w dziale "Praktyka".
Rozwiń Zwiń separator

Zakończenie zlecenia kompleksowej obsługi prawnej istotnej inwestycji

16.04.2015

line

Zakończyliśmy blisko dwuletnie zlecenie kompleksowej obsługi i nadzoru prawnego nad realizacją istotnej inwestycji naszego klienta.

foto_bud

Inwestycja związana była z zaprojektowaniem i wybudowaniem nowoczesnego, dwukondygnacyjnego budynku biurowo-wystawienniczego, a całkowity budżet inwestycji oscylował w granicach 20 mln zł.
Zadaniem kancelarii była kompleksowa obsługa prawna całej inwestycji po stronie inwestora we wszystkich jej fazach, co obejmowało m.in.:
  • wybór projektanta, udzielenie wsparcia prawnego inwestorowi w negocjacjach i zawarciu oraz realizacji umowy o prace projektowe,
  • wybór podmiotu świadczącego usługi nadzoru inwestorskiego, udzielenie wsparcia prawnego inwestorowi w negocjacjach i zawarciu oraz realizacji umowy o sprawowanie nadzoru inwestorskiego,
  • organizację przetargu i przeprowadzenie procedury wyboru generalnego wykonawcy inwestycji w formule „wybuduj”, udzielenie wsparcia prawnego inwestorowi w negocjacjach i zawarciu oraz realizacji umowy o roboty budowlane, a także sprawowanie stałego nadzoru prawnego w toku realizacji umowy; istotną częścią zlecenia była stały monitoring realiacji oraz bieżąca, doraźna pomoc związana z wszelkimi zagadnieniami prawnymi, jakie napotkały strony w czasie realiazji;
  • reprezentację w postępowaniach sądowych w sprawach spornych, które pojawiły się lub miały swoje źródło w realizacji inwestycji, a nie zostały załatwione polubownie do czasu zakończenia inwestycji.
Rozwiń Zwiń separator

Umowa dożywocia - zakończenie sprawy pro bono

18.03.2015

line
Prawnicy Kancelarii wraz ze współpracującym doradcą podatkowym reprezentowali pro bono starszą osobę, której niesłusznie został naliczony wysoki podatek dochodowy związany z zawarciem umowy dożywocia lokalu mieszkalnego.

Na skutek działań podjętych przez Kancelarię, które skupiły się na zakwestionowaniu działań i decyzji aparatu skarbowego, ostatecznie wymiar podatku został skorygowany do zera, a wszelkie zapłacone kwoty zostały zakwalifikowane jako nadpłata, którą organy podatkowe niezwłocznie zwróciły.
Rozwiń Zwiń separator

Trudna eksmisja - nowy artykuł w dziale "Praktyka"

8.03.2015

line
Zapewnie kompleksowej obługi prawnej przedsiębiorców co jakiś czas wymaga także świadczenia pomocy prawnej w rozmaitych sprawach prywatnych naszych Klientów. 

Prawnicy kancelarii byli zaangażowani w pomoc klientowi, który przez długi czas nie mógł wyeksmitować niesolidnego najemcy - pomimo dysponowania wyrokiem eksmisyjnym. Przeszkodą był brak lokalu socjalnego. Dopiero podjęcie działań prawnych w celu uzyskania od gminy odszkodowania otworzyło możliwość skutecznej eksmisji.
Zapraszamy do lektury artykułu "Trudna eksmisja" w dziale "Praktyka".
Rozwiń Zwiń separator

Wzorce umowne szyte na miarę

12.12.2014

line

Zakończyliśmy prace nad ciekawym zleceniem obejmującym przygotowanie pakietu podstawowych wzorców umów, które powinny pokrywać całą kluczową aktywność biznesową naszego klienta, przy czym istotnym wymogiem było, aby wzorce umów były możliwie kompaktowe (preferowana objętość: 2 kartki / 4 strony) i łatwe do stosowania przez osoby operacyjne w firmie, a przy tym uwzględniały specyfikę działania klienta i zabezpieczały jego podstawowe interesy.

Zlecenie obejmowało m.in. przygotowanie standardowego wzoru umowy z klientem końcowym w kilku wariantach głównej działalności klienta, standardowego wzoru umwoy z podwykonawcą / dostawcą / usługodawcą, opracowanie karty gwarancyjnej a także materiałów informacyjnych ułatwiających pracownikom klienta stosowanie wzorców w praktyce.
Mając na uwadze wymogi klienta kancelaria przyjęła model kontraktowania oparty o sporządzenie wzorca stałych i zasadniczo niezmiennych warunków ogólnych (jedna kartka dwustronnie zadrukowana) oraz krótkiej, formularzowej części warunków szczególnych, określających podstawowe warunki umowy (essentialia negotii; druga,dwustronnie zadrukowana kartka).
Warunki szczególne zostały opracowane w oparciu o formularze aktywne celem umożliwienia sprawnego wypełnienia wzorca na komputerze, zarówno w plikach Word jak i przy wykorzystaniu funkcji formularzy w popularnych plikach PDF. W ramach części formularzowej została przygotowana dla klienta baza komparycji i oznaczeń stron umowy (typowych dla jego działalności) celem zredukowania problemów z ustaleniem prawidłowych oznaczeń stron umowy. Opracowane zostały takze wewnętrzne instrukcje dotyczące podstawowej weryfikacji kontrahentów i kluczowych, prawnych aspektów zawierania umów z klientami.
Rozwiń Zwiń separator

Rekordowe pismo

30.09.2014

line
Chociaż dalecy jesteśmy od konkurowania na objętość pism, w praktyce nie jest możliwe przedstawienie na przysłowiowych dwóch stronach skomplikowanej historii realizacji wieloletniej umowy o wartości liczonej w milionach oraz zaprezentowanie i uzasadnienie rozbudowanego roszczenia prawnego.

W ramach naszych wewnętrznych rekordów w kategorii "największe pismo procesowe" zapisujemy projekt pozwu przygotowany przez Kancelarię we wrześniu 2014 r. Nie licząc samego pisma, którego objętość już dawno przekroczyła trzycyfrową liczbę i które w finalnej wersji pewnie jeszcze trochę urośnie, w aktualnej wersji doliczyliśmy się 713 szt. załączników na 3.890 stronach.

Błogosławimy dzień, w którym wymyśliliśmy Attachi (www.lsot.pl).
Rozwiń Zwiń separator